ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» (Ε.Ο.Κ.) (εφεξής «το Σωματείο»).

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΔΡΑ

2.1. Η έδρα του Σωματείου θα βρίσκεται στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 95, Πολυκατοικία Χαριτίνη, Γραφείο 102, 1071 Λευκωσία, Κύπρος.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΚΟΠΟΙ

3.1. Οι σκοποί του Σωματείου θα είναι οι εξής:
3.1.1. H σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του Σωματείου,
3.1.2. H προώθηση της επιστημονικής έρευνας με διαλέξεις, συνέδρια, δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων, τελετές και άλλες συναφείς εκδηλώσεις.
3.1.3. H συνεργασία με άλλα συναφή σωματεία, συνδέσμους ή οργανώσεις.
3.1.4. H εξύψωση του επαγγελματικού επιπέδου των μελών του Συνδέσμου.
3.1.5. Η διασύνδεση, συνεργασία και επαφή με άλλα οργανωμένα ιδρύματα και σωματεία, νομικά και φυσικά πρόσωπα, κρατικούς φορείς, αρχές και αρμόδιες υπηρεσίες.
3.1.6. Η διάθεση οικονομικών πόρων τους οποίους χρησιμοποιεί για την υποβοήθηση και προαγωγή του έργου του Σωματείου.
3.1.7. Η διενέργεια οποιασδήποτε γενικά πράξης που θα κριθεί χρήσιμη, υποβοηθητική, συντελεστική ή πρόσφορη για την επίτευξη, άμεσα ή έμμεσα, όλων των πιο πάνω σκοπών ή oπoιoυδήπoτε από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΜΕΣΑ

4.1. Η επίτευξη των σκοπών του Σωματείου θα επιτυγχάνεται από τα ακόλουθα μέσα:
4.1.1. H δημιουργία Tαμείου για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου και την εκπλήρωση των σκοπών του.
4.1.2. H συνεργασία με τις αρμόδιες Aρχές και άλλα νόμιμα σώματα στην Kύπρο ή στο Eξωτερικό.
4.1.3. H ανάπτυξη σχέσεων με ανάλογα σωματεία, συνδέσμους ή οργανώσεις και οποιεσδήποτε άλλες ομοσπονδίες ή σώματα.
4.1.4. H διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιστημονικών συνεδρίων, εκδρομών, διαλέξεων, γιορτών, παραστάσεων, συναυλιών και δεξιώσεων.
4.1.5. H έκδοση εφημερίδας, περιοδικού ή φυλλαδίου και η δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας.
4. 1.6. H εκπροσώπηση των μελών του σε οποιαδήποτε Νόμιμα Σώματα, Αρχές, Συνδέσμους, Οργανώσεις ή Eπιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΟΡΟΙ

5.1. Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από:
5.1.1. Τα δικαιώματα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των Μελών.
5.1.2. Τις έκτακτες εισφορές των Μελών.
5.1.3. Τις εισπράξεις από δραστηριότητες ή άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, που διοργανώνει ή στις οποίες συμμετέχει το Σωματείο.
5.1.4. Τις δωρεές, εισφορές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και άλλες χορηγίες οποιασδήποτε φύσης.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΜΕΛΗ

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

6.1. Μέλη του Σωματείου δύνανται να εγγραφούν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν σπουδάσει οικονομικά ή σπουδάζουν οικονομικά ή συναφείς σπουδές με τα οικονομικά και αποδέχονται τους σκοπούς και επιδιώξεις του Σωματείου, όπως διαγράφονται στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
6.2. Η διαδικασία εγγραφής νέου μέλους είναι η ακόλουθη:
6.2.1. Το υποψήφιο Μέλος υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αίτηση εγγραφής, στη μορφή που απαιτείται.
6.2.2. Ο υποψήφιος υπογράφει δήλωση αποδοχής του ισχύοντος Καταστατικού.
6.2.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα που έγινε η αίτηση να απαντήσει, αν αποδέχεται αυτήν ή όχι.
6.2.4. Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχθεί ομόφωνα το υποψήφιο Μέλος ως νέο Μέλος, αυτό καταβάλλει τα δικαιώματα εγγραφής.
6.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόλυτη διακριτικότητα, να απορρίψει την εισδοχή και εγγραφή οποιουδήποτε ως Μέλους, εφόσον δικαιολογήσει την πράξη του αυτή.
6.4. Σε κάθε περίπτωση Μέλη του Σωματείου μπορεί να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.
6.5 Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακηρύσσει Επίτιμα Μέλη άτομα που η συμβολή τους ήταν ιδιαίτερα σημαντική, ηθική ή υλική ή εξαιρετικής σημασίας για τους σκοπούς του Σωματείου. Τα Επίτιμα Μέλη θα έχουν το δικαίωμα να παρακάθονται σε συνεδρίες της Γενικής Συνέλευσης, δεν θα έχουν όμως δικαίωμα ψήφου ή αξιώματος και δεν θα έχουν υποχρέωση πληρωμής δικαιώματος εγγραφής ή συνδρομής.
6.6. Η ιδιότητα του Μέλους είναι αμεταβίβαστη.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

6.7. Τα Μέλη του Σωματείου έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
6.7.1. Να παίρνουν προσκλήσεις, για να παρευρίσκονται σε όλες τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου και δικαίωμα λόγου και ψήφου στις εν λόγω Γενικές Συνελεύσεις.
6.7.2. Να ασκούν κριτική στη διοίκηση και διαχείριση του Σωματείου, κατά τις Γενικές Συνελεύσεις.
6.7.3. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
6.7.4. Να αποχωρούν από το Σωματείο υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κοινοποιήσει την παραίτησή τους αυτή εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστο ένα (1) μήνα νωρίτερα και έχουν ξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο.
6.7.5. Να ενημερώνονται για όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου.
6.7.6. Να ενημερώνονται για όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.7.7. Να λαμβάνουν μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου.
6.7.8. Να εισέρχονται ελεύθερα στο οίκημα του Σωματείου.
6.7.9. Γενικά να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως Μέλη του Σωματείου.
6.8. Τα Μέλη του Σωματείου έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
6.8.1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και με τους ειδικούς κανονισμούς και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.8.2. Να καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή, και έκτακτες εισφορές, οριζόμενες από τη Γενική Συνέλευση.

Γ. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

6.9. Η συνδρομή των Μελών είναι υποχρεωτική.
6.10. Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται στο ποσό των €10 ανά άτομο ετησίως και το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται στο ποσό των €10 ανά άτομο.
6.11. Ο τρόπος με τον οποίο εισπράττονται τα πιο πάνω καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του να αναθεωρήσει τα πιο πάνω ποσά από καιρού εις καιρόν κατά την κρίση του.
6.12. Η είσπραξη των συνδρομών γίνεται είτε από τον Ταμία του Σωματείου, ο οποίος έχει διοριστεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από ειδικό εισπράκτορα, ο οποίος διορίζεται από καιρού εις καιρόν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6.13. Κάθε άτομο με την εγγραφή του ως Μέλος του Σωματείου αναλαμβάνει νομική υποχρέωση καταβολής της συνδρομής για ολόκληρο τον από της εγγραφής του χρόνο.

Δ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

6.14. Μέλος δικαιούται να αποχωρήσει αφού συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι πρόνοιες του Άρθρου 6(Β) κανονισμός 6.7.4. πιο πάνω. Εάν παραλείψει να πράξει τούτο θα θεωρείται Μέλος, ανεξάρτητα εάν συμμετέχει ή όχι στις δραστηριότητες του Σωματείου
6.15. Μέλος δύναται να αποβληθεί και διαγραφεί από το Σωματείο με πλειοψηφία, κατ’ εξαίρεση των προνοιών του Άρθρου 7(Γ) κανονισμοί 7.16. και 7.17., δύο τρίτων (2/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
6.15.1. Όταν ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα του Σωματείου.
6.15.2. Όταν παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
6.15.3. Όταν επιδεικνύει αντισυναδελφική ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά.
6.15.4. Όταν παραλείπει για διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες να πληρώνει τις συνδρομές του και γενικά να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
6.15.5. Όταν έχει καταδικαστεί από αρμόδιο Δικαστήριο για την διάπραξη ποινικού αδικήματος.
6.16. Μέλος που αποβλήθηκε και διαγράφηκε με βάση την προηγούμενη παράγραφο δικαιούνται να προσβάλει την απόφαση στην αμέσως επόμενη της διαγραφής του τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει τελεσίδικα.
6.17. Μέλος που αποβλήθηκε και διαγράφηκε τελεσίδικα δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στην περιουσία του Σωματείου.
6.18. Η πρόταση για την αποβολή Μέλους πρέπει να γίνεται από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.19. Η εισήγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποβολή Μέλους πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΡΟΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ

7.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 11 μελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και εφτά μέλη. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται από καιρού εις καιρόν με απόφαση της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία καλείται για το σκοπό αυτό, να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση. Η πρώτη εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση έγκρισης του παρόντος Καταστατικού. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία, κατ’ εξαίρεση των προνοιών του Άρθρου 8(Α) κανονισμοί 8.6. και 8.8., τριών τετάρτων (¾) των Μελών του Σωματείου που είναι ταμειακά τακτοποιημένα με τις συνδρομές τους, αποφασίσει διαφορετικά.
7.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για δύο (2) χρόνια, με περιορισμό δύο (2) συνεχόμενων θητειών (τέσσερα (4) χρόνια συνολικά).
7.4. Σε περίπτωση παραίτησης τουλάχιστον τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται το ταχύτερο δυνατόν Γενική Συνέλευση που προβαίνει στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7.5. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλουν παραίτηση ή αποβληθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις τους παρόντος Καταστατικού, μέχρι δύο (2) μέλη αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να πληρώσει τις θέσεις αυτές για το υπόλοιπο της θητείας τους από τους επιλαχόντες και αν δεν υπάρχουν στο Μητρώο των Μελών, πληρώνονται οι θέσεις από άτομα που επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
7.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παυθεί με απόφαση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες αφ’ ότου το ζητήσουν εγγράφως δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των Μελών του Σωματείου.
7.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του δύναται να παύσει μέλος του το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός δέκα (10) το πολύ ημερών από την ημέρα εκλογής του και καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία και Μελών.

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7.9. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων με την επιφύλαξη του Άρθρου 8(Α) κανονισμός 8.9., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, διευθύνει συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, ορίζει τη διατύπωση κάθε σχετικής πρότασης, εκπροσωπεί το Σωματείο προς τα έξω, υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα κάθε συμβόλαιο του Σωματείου, την αλληλογραφία, τα πρακτικά των συνεδριών και γενικά κάθε έγγραφο, το οποίο αφορά τη λειτουργία του Σωματείου.
7.10. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου αυτόν αντικαθιστά σε όλα του τα καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος.
7.11. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριών τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Γενικής Συνέλευσης, για την αλληλογραφία και τη διαφύλαξη των αρχείων του Σωματείου. Ο Γραμματέας υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά και κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Η επικύρωση των πρακτικών των συνεδριών τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Γενικής Συνέλευσης γίνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Τα πρακτικά θεωρούνται επικυρωμένα εφόσον υπογράφονται από όλα τα παρόντα Μέλη στην εν λόγω Γενική Συνέλευση.
7.12. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για το ταμείο του Σωματείου. Υπογράφει τις αποδείξεις, τις οποίες εκδίδει, εκτελεί πληρωμές ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλει δε στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις υποχρεωτικές συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου κατάσταση του ταμείου. Ο Ταμίας υπογράφει από κοινού με τον Πρόεδρο για το άνοιγμα λογαριασμού του Σωματείου σε Τράπεζες ή Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα και οφείλει να καταθέτει κάθε ποσό το οποίο υπερβαίνει τις €20 σε Τράπεζα ή σε Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα στο όνομα του Σωματείου.
7.13. Ο Ταμίας οφείλει οκτώ (8) ημέρες πριν την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης να ετοιμάζει και να αποστέλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκθεση οικονομικής διαχείρισης και τον οικονομικό ισολογισμό.

Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7.14. Το Διοικητικό Συμβούλιο πέραν των ειδικά με το παρόν Καταστατικό καθοριζομένων εξουσιών του, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, καθώς και για την πιστή τήρηση των όρων του Καταστατικού αυτού.
7.15. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο και τουλάχιστο μια φορά κάθε τρείς μήνες και έκτακτα όποτε παρίσταται ανάγκη ή εάν το ζητήσουν τουλάχιστον έξι (6) μέλη
7.16. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρευρίσκονται έξι (6) μέλη του. Νοείται ότι ο Πρόεδρος οφείλει να ενημερώσει όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προτιθέμενη συνεδρία τουλάχιστο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την διεξαγωγή της.
7.17. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά απλή πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών του.
7.18. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι προτάσεις, οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα. Τα επικυρωμένα, ως οι πρόνοιες του Άρθρου 7(Β) κανονισμός 7.11., πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση.
7.19. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει σε οποιοδήποτε Μέλος του Σωματείου την εκτέλεση, διεύθυνση ή εποπτεία οπουδήποτε έργου που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του. Το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών και επιδιώξεων του Σωματείου δύναται να συστήνει επιτροπές στις οποίες να αναθέτει την εκτέλεση ειδικών έργων.

Δ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

7.20. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται κάθε δεύτερο χρόνο κατά την τακτική Γενική Συνέλευση τον μήνα Ιανουάριο. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα παράδοσης σ’ αυτό της διαχείρισης του Σωματείου από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο η οποία πρέπει να γίνεται εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα εκλογής του.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α. ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

8.1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα Μέλη του Σωματείου και είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου.
8.2. Το Σωματείο οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο Γενική Συνέλευση που θα συνιστά την τακτική Γενική Συνέλευση του, επιπρόσθετα προς άλλες Συνελεύσεις που θα μπορούσαν να συγκληθούν κατά το ίδιο έτος, και θα ορίζει τη Συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις με τις οποίες αυτή συγκαλείται. Η τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται τον Ιανουάριο κάθε έτους σε τόπο που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
8.3. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση τα κύρια θέματα είναι:
8.3.1. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
8.3.2. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου.
8.3.3. Παρουσίαση οικονομικής έκθεσης από τον Ταμία συνοδευόμενη από την έκθεση του ελεγκτή.
8.3.4. Συζήτηση και έγκριση του υποβαλλόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμού για τον επόμενο χρόνο.
8.3.5. Η εκλογή κάθε δεύτερο έτος νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη διετία.
8.4. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις, με εξαίρεση την τακτική, θα ονομάζονται έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των Μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα με τις συνδρομές τους, με έγγραφη αίτηση τους που πρέπει να αναγράφει τα προς συζήτηση θέματα. Σε τέτοια περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.
8.5. Σε σχέση με οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αποστείλει ατομική πρόσκληση προς τα Μέλη στην οποία πρέπει να καθορίζεται ο τόπος, η μέρα, η ώρα και η ημερήσια διάταξη.
8.6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται τα μισά Μέλη εκ των Μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα με τις συνδρομές τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε όσα Μέλη είναι παρόντα αποτελούν απαρτία.
8.7. Τα επικυρωμένα, ως οι πρόνοιες του Άρθρου 7(Β) κανονισμός 7.11., πρακτικά της κάθε Γενικής Συνέλευσης αποστέλνονται σε όλα τα Μέλη.
8.8. Οι αποφάσεις τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων Μελών.
8.9. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης. Νοείται ότι σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για εκλογή ή παύση τού Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση διορίζει ένα (1) από τα παρόντα μέλη σαν Πρόεδρο της.
8.10. Για κάθε ζήτημα που αφορά το Σωματείο και το οποίο δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ή από το Νόμο αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

9.1. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή στους παρόντες κανονισμούς του Καταστατικού και οποιεσδήποτε προσθήκες ή διαγραφές θα γίνονται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε ειδική συνέλευση για την οποία θα δίνεται γραπτή ειδοποίηση, η οποία θα καθορίζει ως μοναδικό θέμα για συζήτηση την προτεινόμενη τροποποίηση ή αλλαγή ή προσθήκη ή διαγραφή. Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία, κατ’ εξαίρεση των προνοιών του Άρθρου 8(Α) κανονισμός 8.6., εάν παρευρίσκονται σε αύτη τα τρία τέταρτα (¾) των Μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα με τις συνδρομές τους. Θα απαιτείται, κατ’ εξαίρεση των προνοιών του Άρθρου 8(Α) κανονισμός 8.8. πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρευρισκόμενων Μελών.
9.2. Για την τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου απαιτείται, κατ’ εξαίρεση των προνοιών του Άρθρου 8(Α) κανονισμοί 8.6. και 8.8., η συναίνεση των τριών τετάρτων (¾) του συνόλου των Μελών του Σωματείου που είναι ταμειακά τακτοποιημένα με τις συνδρομές τους.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10. Η τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει κάθε δύο (2) χρόνια διμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

11. Ο έλεγχος των λογαριασμών του Σωματείου γίνεται από ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ελεγκτή, τον οποίο διορίζει η Γενική Συνέλευση στην τακτική Γενική Συνέλευση και ο οποίος υποβάλλει ελεγμένη έκθεση κάθε χρόνο στην τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

12. Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες διαδικασίες που το αφορούν από τον Πρόεδρο και ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο και ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά προς τούτο οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

13. Η σφραγίδα του Σωματείου θα φέρει το λογότυπο του εμβλήματος και θα χρησιμοποιείται μόνο κατ’ εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. ‘Όλα τα έγγραφα του Σωματείου πρέπει να φέρουν την σφραγίδα.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΕΜΒΛΗΜΑ

14. Έμβλημα του σωματείου θα είναι το λογότυπο του Παραρτήματος Α του καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με απλή πλειοψηφία την τροποποίηση του εμβλήματος.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ

15.1. Το Σωματείο διαλύεται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 24 του Νόμου 57/72, όπως έχει αυτός τροποποιηθεί, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό. Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία, κατ’ εξαίρεση των προνοιών του Άρθρου 8(Α) κανονισμός 8.6., εάν παρευρίσκονται σε αύτη τα τρία τέταρτα (¾) των Μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα με τις συνδρομές τους. Θα απαιτείται, κατ’ εξαίρεση των προνοιών του Άρθρου 8(Α) κανονισμός 8.8. πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρευρισκόμενων Μελών.
15.2. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου το Διοικητικό Συμβούλιό του διαδραματίζει ρόλο εκκαθαριστή και διεκπεραιώνει όλα τα διαδικαστικά θέματα με νομική καθοδήγηση.
15.3. Μετά την εκκαθάριση, ολόκληρη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου, θα διατίθεται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα της Κύπρου.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

16. Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από τα Ιδρυτικά Μέλη κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου που συγκλήθηκε την 10η Φεβρουαρίου 2016.