admin No Comments

Παρέμβαση στον Κυριακάτικο Φιλελεύθερο για τη σημασία της «χρηματοοικονομικής αλφαβήτας»

ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡΕΟΥ*

 

Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, οι πολίτες (προ)καλούνται σε καθημερινή βάση να διαχειριστούν πολύπλοκες οικονομικές αποφάσεις. Πέρα από την ενεργό δράση τους μέσα στην οργανωμένη κοινωνία που ζουν, οι πολίτες αλληλοεπιδρούν και σε οικονομικά ζητήματα με άλλα άτομα και οργανισμούς μέσα από τις διάφορες ιδιότητές τους, όπως αυτές του καταναλωτή, αποταμιευτή και επενδυτή. Ακόμα και άτομα νεαρής ηλικίας πρέπει να θεωρούνται ως οικονομικά ενεργοί πολίτες, επειδή λαμβάνουν σοβαρές αποφάσεις που επηρεάζουν ουσιαστικά το μέλλον τους. Τέτοιες αποφάσεις δύναται να αφορούν στη χρηματοδότηση των σπουδών τους, στη διαχείριση του προσωπικού τους προϋπολογισμού, στον τραπεζικό οργανισμό που θα επιλέξουν να συνεργαστούν, στα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα αποφασίσουν να αγοράσουν, κλπ.

Αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η επαρκής γνώση οικονομικών εννοιών και η δεξιότητα αξιοποίησής τους αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη λήψη ορθών αποφάσεων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη χρηματοοικονομική ευημερία των ενεργών πολιτών και την προστασία τους από οποιαδήποτε μορφή οικονομικής εκμετάλλευσης. Επιπλέον, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο, αναγνωρίζεται πως οι προαναφερθείσες πτυχές που χαρακτηρίζουν το επίπεδο του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των πολιτών, αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία για την οικονομική ενδυνάμωσή τους, τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την επίτευξη μακροπρόθεσμης οικονομικής ευημερίας σε κοινωνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα από τις πρόσφατες έρευνες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), δείχνουν ότι τα χρηματοοικονομικά εγγράμματα άτομα (σε σχέση με χρηματοοικονομικά αναλφάβητα άτομα) έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εργοδοτούνται, σχεδόν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν μισθούς ψηλότερους από τον διάμεσο μισθό και τείνουν να έχουν καλύτερο βιοτικό επίπεδο .

Λόγω της σημαντικότητας του θέματος, που επηρεάζει με καταλυτικό τρόπο την μακροπρόθεσμη ατομική χρηματοοικονομική ευημερία του κάθε ενεργού πολίτη, ο Ο.Ο.Σ.Α υπογραμμίζει την αναγκαιότητα διενέργειας μελετών σε συστηματική βάση για την καταγραφή του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, εφόσον αποτελεί ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα στο σύγχρονο Δυτικό Κόσμο. Τέτοιες μελέτες είναι ουσιαστικής σημασίας, επειδή μόνο μέσα από την σφυγμομέτρηση και κατανόηση του πιθανού προβλήματος του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού μπορούν να προκύψουν μέτρα και πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην περαιτέρω μόρφωση και προστασία των ενεργών πολιτών.

Στην περίπτωση της Κύπρου και σε αντίθεση με το εύρος και βάθος των ερευνών που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για πολλές άλλες ανεπτυγμένες χώρες τα τελευταία 10 χρόνια, δυστυχώς δεν υπήρξε η ίδια προσπάθεια. Η πρώτη μελέτη που να επικεντρώνεται στο πρόβλημα του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στα πρότυπα που ορίζει ο Ο.Ο.Σ.Α. διεξήχθη την περίοδο 2016-2017 από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και κάλυψε 880 Κύπριους φοιτητές οι οποίοι φοιτούν στα πέντε μεγαλύτερα πανεπιστήμια του τόπου μας (δύο δημόσια και τρία ιδιωτικά) προερχόμενοι από διαφορετικούς κλάδους σπουδών. Οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν στις βασικές έννοιες σχετικές με τον υπολογισμό επιτοκίου συν το κεφάλαιο και τον ανατοκισμό, τον πληθωρισμό και τις συνέπειες του, τη σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης, καθώς και τη διαφοροποίηση επενδυτικού κινδύνου. Συνολικά, από τα επιστημονικά ευρήματα της έρευνας διαφαίνεται ότι ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα ανάμεσα στους Κύπριους φοιτητές εφόσον χαρακτηρίζει το 60% των ερωτηθέντων.

Τα πορίσματα της μελέτης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου αφού το εν λόγω πρόβλημα ελλοχεύει πολλούς κινδύνους και αποτελεί απειλή στη χρηματοοικονομική ευημερία τόσο των ιδίων των φοιτητών όσο και της κοινωνίας στην οποία ζουν και ενεργούν. Μια σημαντική σύσταση αυτής της μελέτης αφορά στην ανάγκη ώστε να υπάρξει άμεσα προγραμματισμός και σχεδιασμός από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για υιοθέτηση της κατάλληλης χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης στους μαθητές των λυκείων με την εισαγωγή μαθήματος «Βασικών Γνώσεων και Πρακτικής Χρηματοοικονομικής (Personal Finance)», σε όλες τις κατευθύνσεις σπουδών. Το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος θα δίνει τις απαραίτητες γνώσεις και μέσα από πρακτικές εφαρμογές θα συμβάλει στο να αναπτύξουν οι μαθητές τις απαραίτητες δεξιότητες και να καλλιεργήσουν την κατάλληλη στάση χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ανταποκρινόμενη στην ανάγκη περισσότερης μελέτης και έρευνας, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ─ σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και το Durham University Business School ─ διεξάγει αυτή την περίοδο παρόμοια έρευνα σε παγκύπρια βάση. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αναμένονται να ανακοινωθούν προς το τέλος του 2018 και τα συμπεράσματά της θα βοηθήσουν τους αρμόδιους φορείς να ιεραρχήσουν προτεραιότητες και να χαράξουν πολιτικές και δράσεις για επίλυση αυτού το σοβαρού προβλήματος.

 

* Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΠΑΚ

admin No Comments

Υπαρκτό πρόβλημα ανάμεσα στους φοιτητές ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός

Δρ. Παναγιώτης Ανδρέου*: Υπαρκτό πρόβλημα ανάμεσα στους φοιτητές ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός

…οι οποίοι εισέρχονται στο πανεπιστήμιο χωρίς όμως να έχουν λάβει την κατάλληλη χρηματοοικονομική μόρφωση 

Συνέντευξη στο Paideia-News  

Mία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του 21ου αιώνα είναι η επιμόρφωση των πολιτών για λήψη όσο το δυνατόν πιο σωστών και ωφέλιμων χρηματοοικονομικών αποφάσεων»

Η πεποίθηση πως η σωστή εφαρμογή των οικονομικών γνώσεων και εργαλείων είναι πραγματικά ασπίδα και δύναμη, οδήγησαν, πριν δύο περίπου χρόνια, τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του ΤΕΠΑΚ, Δρα Παναγιώτη Ανδρέου, να ξεκινήσει να ερευνάει το φαινόμενο και τις επιπτώσεις του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού των πολιτών και ειδικότερα των νέων στην Κύπρο. Σε δεύτερο στάδιο, ο Δρ Ανδρέου πέρασε από τη θεωρία στην πράξη αφού, στην πορεία, άρχισε να στοχεύει και να υλοποιεί ένα πρόγραμμα διαφώτισης και κινητοποίησης, με σκοπό τη χάραξη και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής αντιμετώπισης του φαινομένου.

Στην πιλοτική έρευνα που διενεργήθηκε από τον Δρα Ανδρέου σε συνεργασία με τον Δρ. Dennis Philip (Centre for Banking, Institutions & Development, Durham Univeristy Business School), φάνηκε ότι μόνο το 40% των ερωτηθέντων μπορούσαν να θεωρηθούν ως χρηματοοικονομικά εγγράμματα άτομα και να είναι σε θέση να απαντήσουν σωστά σε βασικές ερωτήσεις που άπτονται απλών οικονομικών θεμάτων που αφορούν στην καθημερινότητά τους.

Συγκεκριμένα, οι 880 φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν σε βασικές έννοιες σχετικές με τον υπολογισμό επιτοκίου συν το κεφάλαιο και τον ανατοκισμό, τον πληθωρισμό και τις συνέπειες του, τη σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης, καθώς και τη διαφοροποίηση επενδυτικού κινδύνου.

Από την έρευνα, διαφαίνεται καθαρά πως αυτή η σημαντική γενιά ενεργών πολιτών παρουσιάζεται να είναι ουσιαστικά χρηματοοικονομικά αναλφάβητη–με όλες τις αρνητικές συνέπειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας, αλλά και του ίδιου του χρηματοοικονομικού τομέα που επιφέρει αυτό το φαινόμενο.

Ακολουθεί συνέντευξη του Δρος Παναγιώτη Ανδρέου στο Paideia-News:

ΕΡ: Από τα μέσα του 2016, ερευνάτε και  παρουσιάζετε το πρόβλημα του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού. Τι σας οδήγησε να εστιάσετε το ερευνητικό σας έργο σε αυτό το θέμα;

ΑΠ: Η πεποίθηση ότι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του 21ου αιώνα είναι η επιμόρφωση των πολιτών  για λήψη όσο το δυνατόν πιο σωστών  και ωφέλιμων χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Η επίτευξη του στόχου αυτού εξασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

ΕΡ: Ποιες άλλες ιδέες και αναλύσεις προκύπτουν από το πρόβλημα που μελετάει η έρευνα και τι έχουν να μας μάθουν;

ΑΠ: Συνολικά, τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν πως ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα ανάμεσα στους φοιτητές, οι οποίοι εισέρχονται στο πανεπιστήμιο χωρίς όμως να έχουν λάβει την κατάλληλη χρηματοοικονομική μόρφωση κατά την παρουσία τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Παραθέτω, όμως και τα εξής, ως τροφή προς σκέψη και, φυσικά, πράξη, για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας, καθώς, όπως αποδεικνύεται, ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός αποτελεί οξύ κοινωνικό πρόβλημα στις δυτικές κοινωνίες με άμεσο αντίκτυπο στην ατομική και κοινωνική ευημερία :

 • Ο χρηματοοικονομικός εγγραματισμός μας βοηθάει να σκεφτόμαστε και να προγραμματίζουμε καλύτερα το μέλλον μας και όχι μόνο το παρόν,
 • Το επίπεδο χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού επηρεάζει άμεσα και σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο των τωρινών και μελλοντικών εισοδημάτων μας
 • Ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός βοηθά τα άτομα να έχουν τις σωστές πεποιθήσεις και στάσεις ζωής απέναντι σε σοβαρές οικονομικές αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνουν
 • Ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός επιδρά ως ασπίδα προστασίας απέναντι σε επιτήδειους που προσπαθούν να εκμεταλλευθούν ή και να εξαπατήσουν τους πολίτες, όπως οι εταιρείες ‘πυραμίδες’ η από διάφορα επιβλαβή επενδυτικά προϊόντα.
 • Ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την (επικίνδυνη) ενασχόληση με νέα ‘φρούτα’ που μπορούν να θεωρηθούν επενδυτικά προϊόντα, όπως τα cryptocurrencies.

ΕΡ: Ποια ήταν η πορεία της έρευνας σας μέχρι τώρα, αλλά και των προσπαθειών σας να κινητοποιήσετε τους κατάλληλους φορείς της κυπριακής κοινωνίας;

ΑΠ: Παράλληλα με τη διενέργεια της πιλοτικής μας έρευνας, περάσαμε ήδη, εδώ και καιρό, στην προσπάθεια συνεργασίας με οργανωμένα σύνολα και φορείς, όπως η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας, ούτως ώστε να αρχίσουν να πραγματοποιούνται αλλαγές και από τη θεωρία να αρχίσει το πρόβλημα να επιλύνεται άμεσα στην πράξη. Αυτό, αποτελεί και ένα από τους κυριότερους πυλώνες πολιτικής του ΤΕΠΑΚ, που είναι η άμεση προσφορά και επιρροή στην κοινωνία.

Επιχειρώντας μία σύντομη αναδρομή, λοιπόν, είδαμε τις προσπάθειες μας να επεκτείνονται σε στοχευμένες παρουσιάσεις και αναλύσεις της έρευνας στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Με τις παρουσιάσεις αυτές στόχο έχουμε να ενημερώσουμε, εμπνεύσουμε και κινητοποιήσουμε το ευρύ κοινό, αλλά και συγκεκριμένους φορείς προς δράση.

Σημαντική είναι και η στήριξη από τον Συνεργατισμό. Με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, υπάρχει μία άψογη συνεργασία, αλλά και στήριξη μέσω της παροχής πλήρους υποτροφίας διδακτορικού επιπέδου σπουδών. Η υποτροφία αυτή είναι μία σημαντική εξέλιξη καθώς δημιουργεί, μαζί με τις υπόλοιπες μας ενέργειες έναν ερευνητικό πυρήνα για τα θέματα του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην Κύπρο. Η υποτροφία καλύπτει το συνολικό κόστος των διδάκτρων και επιπλέον περιλαμβάνει χρηματοδότηση του φοιτητή/τριας που θα επιλεγεί για περίοδο 36 μηνών. Αιτήσεις δεχόμαστε μέχρι τις 31 Μαρτίου και όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ.

Εξαιρετικά σημαντικό αποτέλεσμα των προσπαθειών μας είναι και το όλο και πιο μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολίτες για να ενημερωθούν περισσότερο για το πρόβλημα. Ενδεικτικά, σε ανοικτή προς το κοινό εκδήλωση που διοργανώσαμε στις 13 Φεβρουαρίου με τίτλο ‘Ο Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός στην Κύπρο’, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δημοσίευσης της θέσης για τη διδακτορική διατριβή, είδαμε το αμφιθέατρο να είναι κατάμεστο από πολίτες διαφόρων ηλικιών!

ΕΡ: Πρόσφατα, τόσο εσείς, όσο και Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, υπογραμμίσατε, σε δημόσιες δηλώσεις, την επιτακτική ανάγκη για χάραξη εθνικής στρατηγικής χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού…

ΑΠ: Ναι, πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να προτιμάμε τη θεραπεία από την πρόληψη. Εμείς προσπαθούμε να προλάβουμε μεγαλύτερα κακά από αυτά των τελευταίων χρηματοοικονομικών και τραπεζικών κρίσεων.

‘Ήδη υπάρχουν σκέψεις από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την εισαγωγή μαθήματος Χρηματοοικονομικών στο Λύκειο  και έχουν γίνει και κάποιες συσκέψεις με την Κεντρική Τράπεζα, το ΤΕΠΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να κινηθούμε μεθοδικά και γρήγορα.

Ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός των πολιτών κάθε ηλικίας μπορεί να αποτελέσει ασπίδα προστασίας μας, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, από εκμετάλλευση από επιτηδείους και τυχόν μελλοντικές οικονομικές κρίσεις. Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος έχει παράξει πάρα πολλές κρίσεις— ας μην ξεχνάμε τι έγινε με το χρηματιστήριο, αλλά και την κρίση ακινήτων, τους υπερδανεισμούς, την τραπεζική κρίση… Άρα, πρέπει να προβληματιστούμε ότι, στο τέλος της ημέρας, υπάρχουν θέματα που πρέπει όχι μόνο να αγγίξουμε, όπως το θέμα του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού των πολιτών, αλλά και να χαράξουμε εθνική στρατηγική για να επιλύσουμε μεθοδικά, επίμονα και άμεσα.

ΕΡ: Τι επιπλέον πρέπει να γίνει στο άμεσο μέλλον, ποιες άλλες εισηγήσεις έχετε;

ΑΠ: Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε η ανάγκη διενέργειας μιας παρόμοιας έρευνας στο γενικό πληθυσμό της Κύπρου, η οποία όμως να καλύπτει, εκτός από τις βασικές γνώσεις, τόσο τις νοοτροπίες όσο και τις συμπεριφορές των ατόμων.  Αποτελεί ευτύχημα που μια τέτοια μελέτη έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε συνεργασία με τους υπογράφοντες ερευνητές.

Αυτή η έρευνα θα αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί θα κάνει δυνατή τη σφυγμομέτρηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα διερευνήσει τις υπόλοιπες παραμέτρους πέρα από τις βασικές γνώσεις που επηρεάζουν τις πεποιθήσεις, αποφάσεις και πράξεις των Κυπρίων γύρω από τα χρηματοοικονομικά θέματα. Επίσης, θα επιτρέψει στους αρμόδιους φορείς να ιεραρχήσουν προτεραιότητες και να χαράξουν πολιτικές και δράσεις επιμόρφωσης του κοινού.

Επιπλέον, είναι εισήγηση των ερευνητών, όπως στο εγγύς μέλλον, ληφθούν άμεσα μέτρα για τη χρηματοοικονομική επιμόρφωση των φοιτητών, στα πλαίσια των ακαδημαϊκών τους σπουδών στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να τονιστεί ότι το πρόβλημα του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, όπως φαίνεται μέσα από το δείγμα των φοιτητών, δεν είναι μια προβληματική κατάσταση που προέκυψε κατά το χρονικό διάστημα των σπουδών τους στο πανεπιστήμιο, αλλά, κατά πάσα πιθανότητα, είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς ή ελλιπούς επιμορφώσεως στην προηγούμενη φάση εκπαίδευσής τους, ήτοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Μέση Εκπαίδευση. Ανεξάρτητα από τους λόγους που καθιστούν τους φοιτητές χρηματοοικονομικά αναλφάβητους, το ακαδημαϊκό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν θα πρέπει να φροντίσει να τους επιμορφώσει κατάλληλα πριν αυτοί οδηγηθούν στην αγορά εργασίας.

Πηγή: PAIDEIA-NEWS

 

* Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΠΑΚ

admin No Comments

Το Χρηματοοικονομικό Σύστημα της Κύπρου: Προκλήσεις και Προοπτικές

Πραγματοποιήθηκε στις 10.3.2018 με εξαιρετική επιτυχία στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα

Το Χρηματοοικονομικό Σύστημα της Κύπρου: Προκλήσεις και Προοπτικές”.

Εκφράζουμε τις ευγνώμονες ευχαριστίες της Ένωσης Οικονομολόγων Κύπρου (ΕΟΚ) στη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) κα Χρυστάλλα Γιωρκάτζη για την τιμή που μας έκανε να χαιρετίσει τη συζήτησή μας αλλά και τη διαχρονική στήριξη που μας προσφέρει, ως επίσης και στους εκλεκτούς εισηγητές της συζήτησης κο Γιάγκο Δημητρίου, Αναπληρωτή Ανώτερο Διευθυντή Διεύθυνση Εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας, κο Μάριο Κληρίδη, Οικονομολόγο, κο Ιωάννη Μάτση, Πρόεδρο του Δ.Σ. Συνδέσμου Τραπεζών και στη συντονίστρια της συζήτησης κα Αλίκη Στυλιανού, εκπρόσωπο τύπου της ΚΤΚ αλλά και όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους στη συζήτηση.
Δρ Ανδρέας Σ. Στυλιανού
Πρόεδρος Ένωσης Οικονομολόγων Κύπρου

admin No Comments

Το Χρηματοοικονομικό Σύστημα της Κύπρου: Προκλήσεις και Προοπτικές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Η Ένωση Οικονομολόγων Κύπρου (Ε.Ο.Κ.)

σας προσκαλούν στη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα:

 

«Το Χρηματοοικονομικό Σύστημα της Κύπρου: Προκλήσεις και Προοπτικές»

 

που τελεί υπό την αιγίδα της Διοικητού της ΚΤΚ και

θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

στις 10:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο της ΚΤΚ,

Λεωφόρος Κέννεντυ 80, Λευκωσία

 

Χαιρετισμοί

Χρυστάλλα Γιωρκάτζη

Διοικητής της ΚΤΚ

Δρ. Ανδρέας Στυλιανού

Πρόεδρος της Ε.Ο.Κ.

 

Ομιλητές

Γιάγκος Δημητρίου
Αν. Ανώτερος Διευθυντής, Διεύθυνση Εποπτείας, ΚΤΚ

Μάριος Κληρίδης
Οικονομολόγος

Ιωάννης Α. Μάτσης
Πρόεδρος ΔΣ, Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου

Αλίκη Στυλιανού (Συντονίστρια)
Εκπρόσωπος Τύπου της ΚΤΚ

 

Πρόγραμμα

10:00 ─  Προσέλευση – Εγγραφές – Καφές

10:30 ─  Έναρξη και Χαιρετισμοί

10:40 ─  Ομιλίες

11:40 ─  Ανοικτή Συζήτηση

12:30 ─  Κοκτέιλ

 

 

 

Π.Α.έως τις 7 Μαρτίου 2018

τηλ. 22714232

andrimousoulidou@centralbank.cy

 

admin No Comments

Περί ηθικής στην εκπαιδευτική διαδικασία

 

ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*  

Η διεθνής οικονομική κρίση με τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα που δημιούργησε  επηρέασε αυξητικά και τα κρούσματα διαφθοράς στην κοινωνία, στη δημόσια διοίκηση, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα. Με τα ενδεδειγμένα μέτρα από μέρους της Πολιτείας, αλλά και με σειρά άλλων μέτρων ευαισθητοποίησης των πολιτών και κυρίως μέσω της ορθής αγωγής και παιδείας, από τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα Γυμνάσια, τα Λύκεια και τα Πανεπιστήμια, υπάρχει ελπίδα να αντιμετωπιστεί και να περιοριστεί το φαινόμενο της διαφθοράς.

Ένα σημαντικό έργο της προσπάθειας για καταστολή της διαφθοράς επιτελούν οι  σχολικές μονάδες  με την ανάπτυξη ηθικών χαρακτήρων στους μαθητές μέσα από την κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευση (Arnstine, 2000).  Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στο διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας αλλά σε όλους τους εκπαιδευτικούς επειδή ένας οργανισμός όπως είναι το σχολείο δεν μπορεί να ικανοποιεί τους στόχους του μόνο με τις ενέργειες του/της επικεφαλής του διότι η σχολική ηγεσία έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, όταν κατανέμεται ευρέως μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού (Hartley, 2007).

Στις σχολικές μονάδες πρέπει να κυριαρχεί ένα μοντέλο ηγεσίας που να αναδεικνύει τη σημασία της δημοκρατίας και της ηθικής, να αποτελεί τη βάση για την επίτευξη του κοινού οράματος και πεδίου στόχων στο οποίο να μετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία (Δημητρίου, 2015). Το σύγχρονο σχολικό περιβάλλον, το οποίο είναι πολυπολιτισμικό, απαιτεί την εκπαίδευση μαθητών, που θα ενταχθούν αργότερα ως μελλοντικοί πολίτες σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, το σεβασμό δημοκρατικών αρχών και αξιών, της ισότητας, της διαφορετικότητας, της υπευθυνότητας, της αποδοχής των απόψεων και γενικά τη δημιουργία ενός δημοκρατικού μικρόκοσμου που πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε σχολικό ηγέτη και τους εκπαιδευτικούς (Starrat, 2001).

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι μια ελεύθερη και δημόσια παιδεία είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατία (Dewey, 1916; Starrat, 2004) και κάθε σχολική μονάδα με την ηγεσία και τους εκπαιδευτικούς της αποτελεί ένα δημοκρατικό μικροοργανισμό που αντικατοπτρίζει την κοινωνία στο σύνολό της.

Σημαντικότατο ρόλο στη μετατροπή των σχολικών μονάδων σε δημοκρατικούς μικρόκοσμους  επιτελεί ο/η διευθυντής/ντρια έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα και στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της ηθικής διάστασης και των αξιών της δημοκρατικής ηγεσίας στη σχολική μονάδα.

Για να επιτευχθούν όμως τα πιο πάνω πρέπει η έννοια της διδασκαλίας της ηθικής στις σχολικές μονάδες να είναι εκ των ων ουκ άνευ και είναι απαραίτητη η ανάγκη για μια ουσιαστική και τεκμηριωμένη επιμόρφωση τόσων των επικεφαλής διευθυντών/ντριών αλλά και όλων των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες.

Μέσα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μπορούν να ενταχθούν και προγράμματα ηθικής αγωγής κατάλληλα σχεδιασμένα και οι συμμετέχοντες στα προγράμματα να έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν πρακτικά και σε πραγματικές καταστάσεις. Τα προγράμματα αυτά θα ενδυναμώσουν τους εκπαιδευτικούς στην αντιμετώπιση ανεπιθύμητων και παραβατικών συμπεριφορών που δεν εκδηλώνονται μόνο στις σχολικές μονάδες αλλά έχουν αντίκτυπο γενικότερα στην κοινωνία.

Μέχρι τώρα η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μέσα στα πλαίσια των επιμορφωτικών προγραμμάτων είχε αρκεστεί σε προγράμματα εκπαιδευτικής διοίκησης και αποτελεσματικότητας, του γνωστικού τους αντικειμένου, των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας, ενώ μαθήματα ηθικής αγωγής με σκοπό τη διαμόρφωση χαρακτήρων έρχονταν σε δεύτερη μοίρα.

Οι έρευνες, σύμφωνα με τον Cherniss, 1988, αποδεικνύουν ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών/ηγετών, που αποτελούν παράλληλα και χαρακτηριστικά του ηθικού εκπαιδευτικού/ηγέτη, μπορούν να καλλιεργηθούν μέσα από ορθολογικά και οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και να φέρουν θεαματικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική πράξη.

Καταληκτικά αναφέρεται ότι μόνο με την καλλιέργεια της ηθικής και των ηθικών αξιών στους οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, όπως του σεβασμού, της ακεραιότητας, της συμπόνιας, της συνεργασίας, της επιμονής και της πρωτοβουλίας, όπως αναφέρονται και αναλύονται στο βιβλίο του Bedley, 1996, «Values of Action», μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερη αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων όπως της διαφθοράς αλλά και άλλων που ταλανίζουν την κυπριακή κοινωνία.

 

*Phd (Edu), ΜΑ (Edu), Bsc (Econ), FFA.

Πρόεδρος Ένωσης Οικονομολόγων Κύπρου

 

Βιογραφικό Δρος Ανδρέα Στυλιανού – Πατήστε εδώ.

admin No Comments

Η Διαφθορά στην Κύπρο

 

ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούσαμε πρόσφατα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, την ετοιμασία από ειδική επιτροπή που συστάθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, σχεδίου ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς για την εκπαίδευση, την αποτροπή και την πρόληψη των φαινομένων διαφθοράς στην κοινωνία, στη δημόσια διοίκηση, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα.

Το φαινόμενο της διαφθοράς αποτελεί πλέον ένα πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, με το οποίο είναι αντιμέτωπη όχι μόνο η Κύπρος, αλλά και όλα τα κράτη παγκοσμίως. Ως τέτοιο γίνεται ακόμη πιο μεγάλο λόγω της διαρκούς ύφεσης, των χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης, της αυξανόμενης ανεργίας των νέων κυρίως, και γενικά της φτώχειας των λαών, με προοπτικές καθόλου αισιόδοξες. Για να αντιμετωπισθεί χρειάζεται μια ενιαία στρατηγική αντιμετώπισής της και τη συμβολή των πολιτών και των εξουσιών, εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αναφορικά με τον ορισμό της διαφθοράς δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός όρος διεθνώς αλλά αντίθετα επικρατεί ένας έντονος προβληματισμός στον προσδιορισμό μιας κοινά αποδεχτής έννοιας της διαφθοράς, στο τι ακριβώς συνιστά διαφθορά και τι όχι και ποιες είναι οι συνιστώσες της. Η δυσκολία διατύπωσης ενός κοινά αποδεχτού ορισμού για τη διαφθορά επιβεβαιώνεται και από την απουσία του καθορισμού της στην Παγκόσμια Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (The United Nations Convention against Corruption), εξαιτίας της έλλειψης συναίνεσης μεταξύ των κρατών, αφού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως οι κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και άλλες παραδοσιακές και ιστορικές αντιλήψεις των διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων των λαών.

Η «Διεθνής Διαφάνεια» (Transparency International) ορίζει τη διαφθορά ως «κατάχρηση μιας θέσης εξουσίας απ’ αυτόν που την έχει προς ίδιον όφελος». Η Παγκόσμια Τράπεζα ορίζει ως «διεφθαρμένη πρακτική» το να προσφέρεις, να δίνεις, να λαμβάνεις ή να ζητάς άμεσα ή έμμεσα οτιδήποτε με αξία ώστε να επηρεάσεις με αντικανονικό τρόπο τις πράξεις ενός άλλου μέρους».

Ωστόσο, από τους διάφορους ορισμούς στη διεθνή βιβλιογραφία επιλέγεται ο ορισμός που έδωσε ο C. Friedricks (1989) και έχει ως εξής: «Η Διαφθορά  είναι η αποκλίνουσα συμπεριφορά, συνδεδεμένη με ένα ειδικό κίνητρο, το ιδιωτικό κέρδος σε βάρος του δημοσίου» ή σε μια πιο γενική εκδοχή, «Διαφθορά υπάρχει, όταν ένας κάτοχος εξουσίας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων, δηλαδή ένας λειτουργός ή υπάλληλος, μέσω χρηματικών ή άλλων αμοιβών μη νόμιμα παρεχόμενων, προτρέπεται σε δράσεις που ευνοούν όποιον παρέχει αμοιβές και συνεπώς ζημιώνει το δημόσιο και τα συμφέροντά του».

Η Ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διαφθορά, «The Group of States against Corruption», γνωστής ως (GRECO), ορίζει τη διαφθορά ως «αθέμιτη λήψη ή καταβολή ή κάθε άλλη συμπεριφορά έναντι προσώπων επιφορτισμένων με ευθύνες στο δημόσιο (ή ιδιωτικό τομέα), κατά παράβαση των καθηκόντων που έχουν αναλάβει βάσει της ιδιότητας του δημοσίου οργάνου, (του απασχολούμενου στον ιδιωτικό τομέα, του ανεξάρτητου επαγγελματία ή μιας άλλης σχέσης τέτοιας φύσης), η οποία αποσκοπεί να παράσχει αχρεώστητα οφέλη οποιασδήποτε μορφής σ’ αυτούς ή σε έναν τρίτο».

Με την ευκαιρία αναφέρεται ότι στόχος της GRECO είναι να βελτιώσει την ικανότητα των μελών της στην καταπολέμηση της διαφθοράς, παρακολουθώντας τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα κατά της διαφθοράς που υιοθέτησε το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τίθεται, έτσι, ως σκοπός να εντοπιστούν οι αδυναμίες στις εθνικές πολιτικές καταπολέμησης της διαφθοράς, προτρέποντας παράλληλα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του νομοθετικού και θεσμικού τους πλαισίου. Η GRECO παρέχει, επίσης, μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την πρόληψη και ανίχνευση της διαφθοράς. Η Κύπρος είναι μέλος της GRECO από την 1.5.1999 μαζί με άλλα 48 Ευρωπαϊκά κράτη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, (βλέπε http://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/what-is-greco).

Η μέτρηση της διαφθοράς γίνεται σύμφωνα και με τη διεθνή βιβλιογραφία με τον πιο διαδεδομένο δείκτη μέτρησης, που είναι ο Δείκτης Αντιλαμβανόμενης Διαφθοράς (Corruption Perceptions Index), γνωστός ως CPI. Τον δείκτη αυτό χρησιμοποιεί η Διεθνής μη Κυβερνητική Οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια» (Transparency International), η οποία κατατάσσει τις χώρες σε παγκόσμια κλίμακα ανάλογα με τον βαθμό αντίληψης της διαφθοράς των δημόσιων αξιωματούχων και των πολιτικών, χρησιμοποιώντας μία κλίμακα από 0-100, όπου 0 σημαίνει ότι οι πολίτες μιας χώρας θεωρούν πως υπάρχει υψηλή διαφθορά και 100 σημαίνει ότι οι πολίτες μιας χώρας  δεν αποδέχονται τη διαφθορά.  Όσον αφορά στην κατάταξη, αυτή δείχνει τη θέση μιας χώρας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που περιλαμβάνονται στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς.

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ο CPI είναι ένας σύνθετος δείκτης, χρησιμοποιώντας διάφορα στοιχεία ερευνών που διεξάγονται από ανεξάρτητους και έγκριτους οργανισμούς, αλλά τα τελικά αποτελέσματα των ερευνών αφορούν το αντιλαμβανόμενο και όχι το πραγματικό επίπεδο διαφθοράς. Συνεπώς, βασίζεται σε αντιλήψεις και όχι σε πραγματικά στοιχεία, όπως δωροδοκίες, ποινικές διώξεις ή καταδίκες για εγκλήματα διαφθοράς. Για το 2016, οι χώρες με τη χαμηλότερη αντίληψη διαφθοράς παγκοσμίως είναι  η Δανία, η Νέα Ζηλανδία και η Φινλανδία, ενώ οι χώρες με την υψηλότερη αντίληψη διαφθοράς είναι η Βόρειος Κορέα, το Νότιο Σουδάν και η Σομαλία.  Στις ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες με τη χαμηλότερη αντίληψη διαφθοράς είναι η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία, ενώ την υψηλότερη αντίληψη διαφθοράς παρουσιάζουν η Ιταλία, Ελλάδα και Βουλγαρία.

Στον πιο κάτω συνοπτικό πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Κύπρου τα τελευταία πέντε χρόνια:

Έτος

Βαθμολογία

0: υψηλή αποδοχή διαφθοράς

100: μη αποδοχή διαφθοράς

Παγκόσμια Κατάταξη

2012

66

29

2013

63

31

2014

63

31

2015

61

32

2016

55

47

(βλέπε http://transparencycyprus.org/archives/4890).

Άξια σχολιασμού είναι και τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας 2014-2015 της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος για τις αντιλήψεις των Κυπρίων για τη διαφθορά (διαθέσιμο στο http://transparencycyprus.org/) όπου συμμετείχαν μέσω διαδικτύου καθώς και μέσω ερωτηματολογίων συνολικά 867 Κύπριοι πολίτες των οποίων η πλειοψηφία ήταν από τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ένας στους δύο συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσε ότι είχε βιώσει περιστατικό διαφθοράς ενώ 4 από τους 5 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να αναφέρουν ένα τέτοιο περιστατικό. Το ένα τρίτο των συμμετεχόντων θα κατάγγελλε το περιστατικό διαφθοράς αναφέροντας το όνομα του ενώ οι υπόλοιποι θα το έπρατταν ανώνυμα.

Ποσοστό 83%, τόσο το 2014 όσο και το 2015, πιστεύει ότι η διαφθορά αποτελεί μείζον πρόβλημα. Μετά τα πρόσφατα σκάνδαλα που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν ειδικότερα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης προκύπτει με σαφήνεια η ανάγκη λήψης θετικών μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης.

Το Ευρωβαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2015 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με δείγμα 7.996 άτομα από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων οι 180 συμμετέχοντες ήταν από την Κύπρο. Τα κυριότερα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

Επτά στις δέκα εταιρείες (71%) δήλωσαν ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα τους. Στην Κύπρο το ποσοστό ανέρχεται στο 93%.

52% των εταιρειών στην Κύπρο δήλωσαν ότι οι μίζες είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα. Σε σύγκριση με το 2013 υπάρχει αυξητική τάση στην αναφορά αυτή.

87% των εταιρειών στην Κύπρο συμφωνούν ότι η ευνοιοκρατία και η διαφθορά παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό στις επιχειρήσεις.

9 στις 10 εταιρείες θεωρούν ότι η δωροδοκία ή η κατάχρηση εξουσίας για προσωπικό όφελος μεταξύ των πολιτικών, των εκπροσώπων κομμάτων ή ανώτερων αξιωματούχων σε εθνικό επίπεδο είναι ευρέως διαδεδομένο. Πρώτη παρουσιάζεται η Ελλάδα με ποσοστό 91%, ακολουθεί η Κύπρος με ποσοστό 89% και η Ιταλία με 88%. Ακολουθώντας τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, στην Κύπρο το 85% συμφωνεί ότι η δωροδοκία και οι διασυνδέσεις είναι συχνά ο πιο εύκολος τρόπος για να αποκτήσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες από τον δημόσιο τομέα.

Σε 25 κράτη μέλη, εταιρείες τείνουν να πιστεύουν ότι τα χρήματα ή δώρα που αξίζουν από €1 μέχρι €50 αποτελούν δωροδοκία. Το 54% των εταιρειών στην Κύπρο συμμερίζεται την άποψη αυτή. Το 78% των εταιρειών στην Κύπρο αναφέρουν ότι η διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις που διαχειρίζονται από τις εθνικές ή τοπικές αρχές είναι ευρέως διαδεδομένη. Σε σύγκριση με το 2013, οι εταιρείες τείνουν να υποστηρίζουν περισσότερο αυτή την άποψη.

Στην ερώτηση ποιες πρακτικές θεωρούν ότι είναι περισσότερο διαδεδομένες, οι επικρατέστερες είναι:

 • μίζες
 • ευνοιοκρατία σε δημόσιους οργανισμούς
 • φοροδιαφυγή ή μη πληρωμή του ΦΠΑ
 • χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων με αντάλλαγμα δημόσιες συμβάσεις ή επιρροή στη χάραξη πολιτικής
 • ευνοιοκρατία στις επιχειρήσεις
 • δωροδοκία

(βλέπε: Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς (2017) – Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως).

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς μπορεί ένα κράτος να αντιμετωπίσει τη διαφθορά; Η απάντηση δυστυχώς είναι ότι η πλήρης εξάλειψη της διαφθοράς δεν μπορεί να γίνει με κανένα τρόπο, πάντα υπήρχε από καταβολής κόσμου. Από τους πρωτόπλαστους να παρανομούν και να γεύονται τον απαγορευμένο καρπό, για να ζήσουν σε ένα περιβάλλον καλύτερο από τον Παράδεισο, το παράδειγμα του Ιούδα με την προδοσία του Θεανθρώπου για 30 δηνάρια μέχρι και σήμερα, όπου εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε καθημερινά από τα ΜΜΕ να συμβαίνουν και να αυξάνονται ραγδαία, με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία, να υπονομεύουν τη χρηστή διοίκηση, να μην σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στο κράτος και τους θεσμούς του.

Ωστόσο, με τα ενδεδειγμένα μέτρα καταστολής από μέρους της Πολιτείας, αλλά και με σειρά άλλων μέτρων ευαισθητοποίησης των πολιτών, και, κυρίως, μέσω της ορθής αγωγής και παιδείας, από τα νηπιαγωγεία, τα Γυμνάσια, τα Λύκεια και τα Πανεπιστήμια, με την ανάδειξη των αξιών της χρηστής διοίκησης, υπάρχει ελπίδα να αντιμετωπιστεί και να περιοριστεί το φαινόμενο της διαφθοράς.

Στις σύγχρονες κοινωνίες παρατηρείται μια συνεχής απαξίωση από τους πολίτες για τον δημόσιο τομέα και ειδικότερα απέναντι στους λειτουργούς του δημοσίου που διαχειρίζονται νευραλγικές υποθέσεις λόγω της θέσης τους, με αποτέλεσμα να διαβρώνεται η εμπιστοσύνη προς αυτούς και να αμφισβητείται έντονα η ηθική και η εντιμότητά τους όσον αφορά στην αμερόληπτη διαχείριση των υποθέσεων αυτών.

Η πρόσληψη των καταλληλότερων, ικανότερων και τιμιότερων υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα με διαφανή και αξιοκρατικά μέτρα και διαδικασίες θα αποτελέσει έναν αποτρεπτικό παράγοντα αλλαγής της στάσης των πολιτών απέναντι στους λειτουργούς και στους θεσμούς του κράτους.

Η ενδυνάμωση των ελεγκτικών υπηρεσιών του κράτους, των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των υπουργείων και η υιοθέτηση ικανοποιητικών συστημάτων ελέγχου, θα βοηθήσει σημαντικά στην προσπάθεια για περιορισμό και ελαχιστοποίηση της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα.

 

*Phd (Edu), ΜΑ (Edu), Bsc (Econ), FFA.

Πρόεδρος Ένωσης Οικονομολόγων Κύπρου (Ε.Ο.Κ.)

 

Βιογραφικό Δρος Ανδρέα Στυλιανού – Πατήστε εδώ.

admin No Comments

Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός: Το Πρόβλημα, οι Συνέπειες και η Αντιμετώπισή του

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η Ένωση Οικονομολόγων Κύπρου (Ε.Ο.Κ.)

σας προσκαλεί στη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης  με θέμα:

 

«Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός: Το Πρόβλημα, οι Συνέπειες και η Αντιμετώπισή του»

 

που τελεί υπό την αιγίδα της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

στις 09:00π.μ., στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Λεωφόρος Κέννεντυ 80, Λευκωσία

 

Χαιρετισμοί

Χρυστάλλα Γιωρκάτζη

Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Δρ. Ανδρέας Στυλιανού

Πρόεδρος της Ε.Ο.Κ.
Δρ. Κυπριανός Λούης

Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης

 

Ομιλητές

Δρ. Παναγιώτης Ανδρέου
Επίκουρος Καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δρ. Γιώργος Κυριάκου
Διευθυντής τομέα Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Παύλος Ιωάννου
Χρηματοοικονομικός Επίτροπος

Αλίκη Στυλιανού (Συντονίστρια)
Εκπρόσωπος Τύπου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

 

Πρόγραμμα

09:00 ─  Προσέλευση – Εγγραφές – Καφές – Σνακ

09:30 ─  Έναρξη και Χαιρετισμοί

10:00 ─  Ομιλίες

10:45 ─  Ανοικτή Συζήτηση

11:30 ─  Σύνοψη

11:45 ─  Λήξη

 
admin No Comments

Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός: Το πρόβλημα, οι συνέπειες και Αντιμετώπισή του

Πραγματοποιήθηκε στις 4.11.2017 με εξαιρετική επιτυχία στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης της Ένωσης Οικονομολόγων Κύπρου (ΕΟΚ) με θέμα «Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός: Το πρόβλημα, οι συνέπειες και Αντιμετώπισή του».

Χαιρετισμούς απηύθυναν η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κα Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, ο πρόεδρος της ΕΟΚ Δρ Ανδρέας Στυλιανού και ο Δρ Κυπριανός Λούης, Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης.
Όπως αναφέρθηκε στο χαιρετισμό της η κα Γιωρκάτζη, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διεξάγει αυτή την περίοδο παγκύπρια δειγματοληπτική έρευνα, η οποία στοχεύει στη μέτρηση του επιπέδου των χρηματοοικονομικών γνώσεων των Κυπρίων και τα ευρήματα της έρευνας αναμένονται στις αρχές του επόμενου έτους και θα χρησιμοποιηθούν για τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του εγχώριου χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.

Η στρατηγική αυτή, συνέχισε, θα πρέπει να περιλαμβάνει στοχευμένες εκστρατείες χρηματοοικονομικής ενημέρωσης αλλά και παρεμβάσεις μονιμότερου χαρακτήρα, όπως η εισαγωγή σχετικού μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τη Διοικήτρια, πρόθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου είναι να συνεργαστεί για το θέμα με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και να κινητοποιήσει τους πόρους που θα απαιτηθούν, διερευνώντας και τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.
Η κ. Γιωρκάτζη ανέφερε ότι δεν αποκλείεται να αναδειχθεί μέσα από τη σχετική έρευνα ότι ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός αποτελεί παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης του ίδιου του χρηματοοικονομικού τομέα, δηλαδή ότι οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί αναπτύσσονται καλύτερα και δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τη χώρα όσο αυξάνεται το επίπεδο του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού για το σύνολο του πληθυσμού.

Αντίθετα, συνέχισε, η έλλειψη γνώσεων σε χρηματοοικονομικά θέματα οδηγεί ορισμένες φορές στην ανάληψη υπέρμετρου κινδύνου με πιθανό αποτέλεσμα να επιτείνονται οι οικονομικές κρίσεις και στη συνέχεια να δυσχεραίνεται η αντιμετώπισή τους.

Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΕΟΚ Δρ Ανδρέας Στυλιανού αφού ευχαρίστησε τη διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας για τη φιλοξενία της συζήτησης και τους εισηγητές ανέφερε ότι Η ΕΟΚ θέλοντας να συνεισφέρει στην προσπάθεια επιμόρφωσης των πολιτών σε θέματα χρηματοοικονομικής φύσης θα προσφέρει σειρά επιμορφωτικών εργαστηρίων – συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν σε χώρο και σε χρόνο που θα ανακοινωθούν τις προσεχείς μέρες.
Τα εργαστήρια αυτά, όπως ανέφερε ο κος Στυλιανού, θα γίνουν σε όλες τις πόλεις και θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν δωρεάν όλοι όσοι ενδιαφέρονται και νιώθουν την ανάγκη της επιμόρφωσης, θα διαρκέσουν από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάρτιο του 2018 και θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα οικονομικών ζητημάτων, από το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου, την επιχειρηματικότητα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τα δημόσια οικονομικά όπως:
– Τη Δανειοδότηση και Διαχείριση
– Αποταμίευση και Σχεδιασμός Συνταξιοδότησης
– Εποπτεία και Συμμόρφωση
– Χρηματοδότηση
– Επιχειρηματική Βιωσιμότητα & Κερδοφορία
– Χρηματιστήριο και Άλλες Χρηματοοικονομικές Αγορές
– Φορολογική Συνείδηση
– Κατανόηση και Ερμηνεία των Δημόσιων Οικονομικών κ.λπ.

Στο χαιρετισμό του ο Δρ Κυπριανός Λούης, Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η σωστή και συστηματική εκπαίδευση των νέων ανθρώπων αλλά και η συνεχής κατάρτιση και εξειδίκευση των στελεχών των επιχειρήσεων είναι επιτακτική ανάγκη για την ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας. Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στις μέρες μας και θα πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό ότι η εκπαίδευση των νέων ανθρώπων και η εξειδίκευση των στελεχών των επιχειρήσεων της χώρας μας αποτελούν μονόδρομο, εάν θέλουμε να βγούμε όχι μόνο αλώβητοι, αλλά και ενισχυμένοι από την εκάστοτε κρίση, είτε αυτή είναι οικονομική είτε «ανταγωνιστική».

Ο ρόλος της εκπαίδευσης, συνέχισε ο Δρ Λούης, είναι καθοριστικός στην επιτυχία της προσπάθειας αυτής μέσω της παροχής στους νέους μας των κατάλληλων εξειδικεύσεων και δεξιοτήτων που απαιτεί η αγορά εργασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει και παραμέληση της ανθρωπιστικής παιδείας, αφού η κοινωνία έχει ανάγκη όχι μόνο από «αποδοτικούς εργάτες» αλλά και από καλούς και ευτυχισμένους πολίτες.

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις από τον κο Παύλο Ιωάννου, Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, τον Δρα Γιώργο Κυριάκου «Διευθυντή τομέα Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας της Κεντρικής Τράπεζας και το μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ επίκουρο καθηγητή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Δρα Παναγιώτη Ανδρέου. Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε η κα Αλίκη Στυλιανού, μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ και εκπρόσωπος τύπου της Κεντρικής Τράπεζας.